projekty_ue

Nazwa projektu: „Wdrożenie technologii dwuszybowego i jednoszybowego laminowania szkła folią EVA w celu poszerzenia oferty firmy Fotoporcelana.net o nowy produkt w postaci szklanych portretów na kolumbariach (tj. szklanych kamieniach).”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP, Poddziałanie 1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny, Schemat 1.5.A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP

Cele projektu: wzrost przychodów Fotoporcelana.net Grzegorz Zimny z prowadzonej działalności gospodarczej w obszarze produkcji i sprzedaży fotografii nagrobkowych, wzrost pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa, wzrost rozpoznawalności firmy w branży funeralnej, zwiększenie mocy produkcyjnych przedsiębiorstwa w zakresie produkcji fotografii nagrobkowych, wdrożenie rozwiązań ekologicznych, przyjaznych środowisku naturalnemu

Planowane efekty: wdrożenie innowacyjności produktowej – nieznanej i niestosowanej dotąd w Polsce – fotografie nagrobkowe na kolumbariach (tzw. szklanym kamieniu), wdrożenie innowacyjności procesowej – znanej i niestosowanej dotąd w Polsce w obszarze przedmiotowego przeznaczenia – technologii jednoszybowego i/lub dwuszybowego laminowania szkła folią EVA, wdrożenie ekoinnowacji , utworzenie nowego miejsca pracy – nowy etat (tj. 1 EPC) zostanie utworzony w ramach stanowiska specjalisty ds. handlowych

Wartość projektu: 163 174,30 PLN

Wkład z Funduszy Europejskich: 55 718,06 PLN"Protokół wybory oferty numer 1/2016"

"Protokół wyboru oferty numer 2/2016"

"Zapytanie ofertowe numer 1/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 roku"

"Zapytanie ofertowe numer 2/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 roku"Załączniki:

Formularz ofertowy do zapytania ofertowego nr 1/2016

Formularz ofertowy do zapytania ofertowego nr 2/2016

Oświadczenie o braku powiązań